דבר העורכת

חיה שטייר

pdf

 

 


 

מאמרים

"מה זאת אומרת אנחנו משוקמים שלכם? מה אנחנו נכים?" פרוייקט שיקום שכונות מהמבט "מלמטה" של התיאטרון הקהילתי / שולמית לב- אלג96;ם

המאמר מציג את התיאטרון הקהילתי כפרקטיקה תרבותית פופולרית המאפשרת ארטיקולציה בקרב הקו-תרבות. תיאטרון קהילתי הוא טקסט תרבותי שהקו-תרבות יוצרת בעצמה, והוא משלב אמנות עם אקטיביזם, אסתטיקה עם פרגמטיקה ומעורבות חברתית שכוונתה לחולל העצמה ושינוי חברתי. שחקנים חובבים, המייצגים את הקו-תרבות שהם שייכים אליה יוצרים מופע תיאטרוני בהנחיית איש תיאטרון מקצועי. המופע, שמבוסס על חוויות היומיום של הקהילה, מוצג לעיניה ומשמש זרז לשלב הדיון המתקיים לאחר המופע בין השחקנים לקהל. החלק הראשון של המאמר משרטט את המסגרת התיאורטית המבוססת על הגישה הניאו-גרמשיאנית לחקר התרבות הפופולרית. החלק השני של המאמר משתמש במארג התיאורטי על מנת לנתח שני מופעים קהילתיים, ולחשוף את הטקטיקות החתרניות שבאמצעותן מנהלת הקו-תרבות דיון נוקב עם פרויקט שיקום השכונות.

pdf

 

ערים יצירתיות: ירושלים, תל אביב והכלכלה החדשה / נורית אלפסי

לחשיפה הגוברת של הכלכלה הישראלית לתהליכים גלובליים השלכות דרמטיות על המרחב והחברה בזמננו. בעיקר נודעת חשיבות להיווצרותו של מה שמכונה בספרות של השנים האחרונות "מעמד יצירתי" (Creative/Innovative Class) ולתנועתו במרחב. מועסקים בהי=טק ובעלי מקצועות חופשיים, ביניהם גם עובדים בתחום האדריכלות, העיצוב ואמנויות הבמה, שאורח חייהם משלב הכנסות גבוהות וצריכה מרובה, מתרכזים במרחבים עירוניים מצומצמים יחסית שנעשים עד מהרה לבועות של שפע ונהנתנות מערביים. תהליכי ההתכנסות מרוֹקנים חבלי ארץ וערים אחרות מהתעסוקה המכונה "יצירתית", מההכנסות הגבוהות ומהצריכה התובענית, ומחדדים את הפערים במרחב. במחקר הנוכחי נבחנים תהליכים אלה מנקודת המבט של ירושלים ותל-אביב: שני המוקדים העירוניים החשובים בישראל, הנסחפים על רקע התהליכים רבי העוצמה לשני קצוות נבדלים, ובמידה רבה גם מנוגדים, של אורח חיים, תעסוקה וכלכלה. חרף הניסיונות לקַרבן הולכות שתי הערים ומתרחקות זו מזו. המחקר הנוכחי עוסק בהיבטים של ההתרחקות הזו ובמשמעויותיה.

pdf

 

גירושין בישראל: היבטים דמוגרפים - חברתיים / עליזה לוין

עבודה זו בוחנת את תופעת הגירושין בישראל ומתמקדת בהשפעה של מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים של בני הזוג על יציבות הנישואין. ראשית, העבודה בוחנת את הקשר בין הומוגמיה מבחינת מוצא, השכלה וגיל על הסיכויים לגירושין. בנוסף לכך, העבודה בוחנת גם את הקשרים שבין השקעה ברכוש משותף, עיתוי הנישואין והשאלה האם אילו נישואין ראשונים לשני בני הזוג על הסיכויים לגירושין. מחקר זה משתמש במדגם המזווג שנאסף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומבוסס על מפקדי 1983 ו-1995. ממצאי הניתוח הרב משתני מראים כי התאמה מבחינת השכלה משפיעה על הסיכוי לגירושין, בעיקר בשלב מאוחר של הנישואין. הממצאים מעלים שאלות מעניינות לגבי מוצא בישראל. כאשר מגדירים מוצא לפי יבשת הלידה (של האב), נישואין בין קבוצות מוצא שונות בקרב יהודים בישראל יציבים באותה מידה כמו נישואין הומוגמיים מבחינת מוצא, אולם כאשר מגדירים מוצא לפי ארץ הלידה (של האב), נישואין בין קבוצות מוצא שונות יציבים פחות מנישואין הומוגמיים לפי מוצא. כמו כן, הממצאים מלמדים כי השקעה בהון משפחתי ייחודי ונישואין ראשונים משפיעים על הסיכוי לגירושין.

pdf

אי-שוויון במשק הבית: תלות כלכלית של נשים נשואות בישראל לאורך זמן / גלית אהרון

תקציר מרבית המחקרים הדנים באי-שוויון בין המינים מתמקדים בתהליכים המתרחשים בשוק העבודה. המחקר הנוכחי טוען כי היחידה המשפחתית הנה מנגנון נוסף לריבוד חברתי, וכי תלותה הכלכלית של האישה הנשואה בבן זוגה, כפי שמשתקפת בתרומתה הקטנה יחסית להכנסת המשפחה, משמשת מכניזם מרכזי לשימור מעמדה החלש בחברה. עבודה זו בוחנת שינויים לאורך זמן בתלותה הכלכלית של האישה הנשואה בישראל ובגורמים המשפיעים על תלות זו. בהתבסס על נתונים מתוך סקרי ההכנסות הישראליים לשנת 1980 ולשנת 2000, נמצא כי בקרב כלל הזוגות הנשואים, נשים הגדילו את תרומתן הכלכלית להכנסת המשפחה, כלומר חלה ירידה לאורך זמן בתלותן הכלכלית של נשים נשואות, במידה רבה כתוצאה מכניסתן המאסיבית של נשים לשוק העבודה. לעומת זאת, בקרב משפחות שבהן שני בני הזוג עובדים, תלותן הכלכלית של נשים נשואות קטנה במידה מועטה יחסית. באמצעות רגרסיה אורדינלית נבחנה השפעתם של גורמים ברמת הזוג וברמת המשפחה על רמת התלות הכלכלית של האישה בתוך משק הבית ונמצא כי מרבית הגורמים המשפיעים על תעסוקת נשים באופן כללי גם משפיעים על תלותה הכלכלית של האישה הנשואה ושומרים על מגמה אחידה לאורך זמן. ממצאים אלו מדגישים את הצורך בהסתכלות מחודשת על המשפחה ועל פעילות חבריה בשוק העבודה ועל תרומתו הכלכלית היחסית של כל אחד מבני הזוג להכנסת המשפחה.

pdf 

אלימות שליטה והנאה: היצירה הגופנית המתחדשת / לימור סמימיאן-דרש

מאמר זה מתאר את השינויים החלים בגופם של חיילי יחידת דובדבן במהלך הכשרתם. הגוף הנוצר בהכשרה זו הינו בעל יכולות חדשות של: אלימות, שליטה והנאה. המאמר מציע דיון משולב בין שלושת מושגים אלו ומציג מודל תיאורטי חדש להבנת הקשר ביניהם. היכולות הגופניות החדשות, נטען, נותרות בגופם של החיילים גם לאחר שחרורם מן הצבא, דבר המחייב לדון בטיבם של שינויים אלו. שני מושגים אנליטיים נמצאים במרכז הדיון אודות הבנת שינויים אלו: מושג ה"הביטוס" ומושג ה"ביולוגיות המקומיות". כפי שנטען תהליכי הכשרה אלו משפיעים במידת מה הן על יצירתו של הביטוס גופני חדש והן על יצירתה של "ביולוגיה מקומית" חדשה.

pdf

רגעים דיאלוגיים - רב שיח

דברי פתיחה
רבקה ריב"ק

החיפוש אחר דיאלוג אותנטי: מבט מכאן
תמר כתריאל

 

על כוחה האפשרי של המילה
דבורה גולדן

בין ביקורת למחויבות: על Dialogic Moments מאת תמר כתריאל
יורם כרמלי

pdf

 

ביקורות ספרים

על: Class Mobility Trends in Israeli Society, 1974-1991 / by Meir Yaish
מיכאל שלו

על: תמורות בחינוך – קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים / בעריכת יובל דרור, דוד נבו ורנה שפירא
דבורה קלקין-פישמן

על: אי שיוויון בחינוך / מאת דפנה גולן-עגנון
אורית איכילוב

על: Ideology, Policy, and Practice: Education for Immigrants and Minorities in Israel Today / by Devorah Kalekin-Fishman
תמר הורוביץ

על: שאלה של כבוד / מאת אורית קמיר
נויה רימלט

על: Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza / by Lisa Hajjar
הדר אבירם

על: קולוניאליות והמצב הפוסטקולוקניאלי / בעריכת יהודה שנהב
הנרייט דהאן-כלב

על: Constructing a sense of Place: Architecture and the Zionist Discourse / edited by Haim Yacobi
יפעת וייס

על: The Israel Defense Force and the Foundation of Israel - Utopia in Uniform / by Ze'ev Drory
סטיוארט כהן

על: שושביני הקדושים – חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל / מאת יורם בילו
נסים ליאון

על: Negotiating the holistic turn: The Domestication of Alternative Medicine / by Judith Fadlon
יעל קשת

על: סוף הסיפור: משמעות, זהות, זקנה / מאת טובה גמליאל
תמר כתריאל

pdf 

 הורדת ביקורות הספרים

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין